LIFE

Ben jij bezig met projecten die bijdragen aan een beter milieu en klimaat? Dan bestaat de kans dat je in aanmerking komt voor de LIFE subsidie. De Europese Unie ziet het LIFE programma als een belangrijk instrument om de ambities uit de Green Deal mee te vervullen. De Green Deal is de Europese routekaart om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken door middel van een hele reeks aan maatregelen die onderverdeeld worden in thema’s variërend van klimaat en energie, tot mobiliteit en landbouw, tot biodiversiteit.

Ben jij bezig met projecten die bijdragen aan een beter milieu en klimaat? Dan bestaat de kans dat je in aanmerking komt voor de LIFE subsidie. De Europese Unie ziet het LIFE programma als een belangrijk instrument om de ambities uit de Green Deal mee te vervullen. De Green Deal is de Europese routekaart om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken door middel van een hele reeks aan maatregelen die onderverdeeld worden in thema’s variërend van klimaat en energie, tot mobiliteit en landbouw, tot biodiversiteit.

In LIFE worden deze thema’s geadresseerd in vier subprogramma’s:

• Nature and biodiversity: Onder dit subprogramma: vallen projecten die zich richten op de bescherming en het herstel van de Europese natuur, en die werken aan het stopzetten en tegengaan van biodiversiteitsverlies. Projecten in dit subprogramma hebben standaard een subsidiepercentage van 60%, maar dit kan verhoogd worden tot 67% of 75% als het project gedeeltelijk of volledig prioritaire habitats of soorten adresseert.

• Circular economy and quality of life: Het vroegere ‘Environment’ subprogramma richt zich op de thema’s afval, water, luchtkwaliteit, grond en bodem. Projecten in dit subprogramma hebben als standaard subsidiepercentage 60%.

 Climate change mitigation and adaptation: Dit subprogramma betreft projecten die zich richten op hetzij klimaatmitigatie (het reduceren van CO2 uitstoot) hetzij klimaatadaptatie (het aanpassen aan veranderende klimatologische omstandigheden). Klimaatprojecten hebben als standaard subsidiepercentage 60%.

• Clean energy transition: Dit subprogramma maakt pas vanaf 2021 deel uit van het LIFE programma. Het subprogramma richt zich in specifieke gerichte calls op de transitie naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en veerkrachtige economie door acties te financieren in Europa die zich richten op het doorbreken van marktbarrières die de socio-economische transitie naar duurzame energie in de weg staan. Het subsidiepercentage is hierbij 95%. Omdat de overlap met Climate groot is, is het uitgangsprincipe dat wanneer een specifieke call onder LIFE CET goed aansluit bij je projectidee, je deze indient onder CET, en wanneer er geen goede match is met een CET call in dat jaar, je het project indient bij LIFE Climate.

Wat levert LIFE op?

In de programmaperiode 2021-2027 is er een budget van 5,4 miljard beschikbaar gesteld. Het programma groeit flink in financiële omvang. ‘LIFE I’ begon in 1992 nog met een vierjarig budget van 400 miljoen ECU (de voorloper van de euro). Ten opzichte van de afgelopen Europese programmaperiode (2014-2020) is deze groei goed te zien; het budget bestreek toen nog 2 miljard euro minder dan nu.

Voor projecten is geen vast minimum of maximum budget vastgesteld. LIFE raadt het af om projecten met een budget kleiner dan €500.000 in te dienen. Een regulier LIFE budget heeft een omvang van ca. 3-5 miljoen euro, echter, projecten boven de 5 miljoen zijn geen uitzondering. Over het algemeen kijkt LIFE vooral naar de ‘value for money’: wanneer de kosten in verhouding zijn tot de te realiseren natuur/milieu winst dan is er in principe geen harde bovengrens voor projectbudgetten. In de ‘Calls for Proposals’ staat vaak een indicatieve range aangegeven van de financiële omvang van projecten op dat subprogramma/thema.

In principe kan iedere in de Europese Unie gevestigde juridische entiteit LIFE subsidie aanvragen. Het programma staat open voor zowel publieke als private partijen. Dit is inclusief de Overzeese Gebieden (OCT’s) en inclusief geassocieerde landen (zie hier). De subsidiepercentages zijn gelijk voor zowel publieke als private partijen (omdat LIFE door de Europese Commissie wordt verstrekt is er geen sprake van staatssteun).

Wanneer kan je LIFE aanvragen?

Er zijn jaarlijks calls in het LIFE programma. Vaak worden deze in het voorjaar/zomer geopend en sluiten ze in het najaar. De meeste subprogramma’s hebben een gelijke deadline, maar er kunnen uitzonderingen zijn voor bijvoorbeeld het CET subprogramma en voor de niet standaard aanvragen (Standard Action Projects; SAP’s), zoals de Strategic Integrated Projects (SIPs) en Strategic Nature Projects (SNAPs).

Hoe kan je LIFE aanvragen?

De meeste LIFE calls for proposals werken op dit moment met een één-staps-aanvraag, oftewel direct de indiening van de Full Proposal. In het verleden hebben LIFE subprogramma’s ook wel gewerkt met een twee-staps-aanpak (eerst een concept note voor er een full proposal kan worden ingediend). Het is verstandig per jaarlijkse call te kijken wat dit jaar de aanpak van het programma is. Calls for Proposals worden gepubliceerd op het Europese Funding & Tenders portal, en hier worden ook de aanvragen ingediend.

LIFE heeft een gemiddelde slagingskans van ca. 25-30%, hoewel dit per call en per jaar kan verschillen.