SDE++ 2023 aanvragen

SDE is een afkorting voor Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie. Met de SDE++ subsidie stimuleert de overheid de productie van duurzame energie en de toepassing van CO2-reducerende technieken in Nederland. Doel is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen, ten opzichte van 1990.

SDE is een afkorting voor Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie. Met de SDE++ subsidie stimuleert de overheid de productie van duurzame energie en de toepassing van CO2-reducerende technieken in Nederland. Doel is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen, ten opzichte van 1990.

Duurzame technieken per categorie

- Zon: investeringen in zonnepanelen. Bij zonnepanelen dient het vermogen minimaal 15Kwp te zijn. Dit betekent in de praktijk een investering van 50 zonnepanelen met een vermogen van gemiddeld 300 Wp. Ook dient het bedrijf over een grootverbruikersregeling te beschikken. Dit betreft een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80 Ampėre
- Wind: Zowel investeringen in windturbines op land als op zee komen in aanmerking
- Water: Investeringen in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie of golfenergie
-Osmose: Het produceren van hernieuwbare elektriciteit door het verschil in zoutconcentraties tussen 2 watermassa's

- Biomassa: investeringen in installaties van vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, verbranding van biomassa, rioolwaterzuivering (RWZI) en vergassing
- Geothermie: investeringen in installaties die aardwarmte opwekken
- Zonthermie: een investering in zonnecollectoren

- Biomassa: het groen gas wordt geproduceerd door middel van vergisting van biomassa

- Aquathermie: het verwarmen en koelen door water, zoals stadsverwarming, ruimteverwarming en warm tapwater voor gebouwen
- Thermische energie uit oppervlaktewater, drinkwater of afvalwater: warmte uit oppervlaktewater, drinkwater of afvalwater opslaan in een seizoensopslag en de temperatuur verhogen door een warmtepomp
- Daglichtkas: een deel van het invallende zonlicht in een tuinbouwkas opvangen met een zonthermisch systeem en deze warmte opslaan en een seizoenopslagsysteem
- Zon PVT-panelen met warmtepomp: met zonnecollectoren wordt CO2 arme warmte geproduceerd en met een warmtepomp wordt de temperatuur verhoogd
- Elektrische boiler: het opwekken van warmte i.p.v. met een gasketel. Ook hybride ketels komen in aanmerking
- Geothermie (ondiep): het gebruik van warmte uit ondiepe ondergrond
- Restwarmtebenutting: het benutten van restwarmte om te verwarmen. Subsidie is mogelijk voor zowel systemen zonder en met een warmtepomp
Industriële warmtepomp: dit is het benutten van restwarmte voor industriële processen en het op temperatuur brengen van deze restwarmte door middel van een gesloten of open warmtepomp

- CO2 afvang en opslag (CCS) en gebruik (CCU): bedrijven kunnen hun CO2-uitstoot afvangen en opslaan in lege gasvelden op zee. Subsidiie is mogelijk voor investeringen in afvanginstallaties; Ook is subsidie mogelijk voor het gebruiken van afgevangen CO2 in de glastuinbouw
- Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen. Dit zijn:
1. Bio-ethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa;
2. Diesel- en benzinevervangers uit gehydrogeneerde pyrolyse-olie uit vaste lignocellulosehoudende biomassa;
3. Bio-LNG uit monomestvergisting;
4. Bio-LNG uit allesvergisting.
- Waterstof uit elektrolyse m.b.v. hernieuwbare (duurzame) elektriciteit

4. Transportindicatie SDE++

Wanneer je een SDE-aanvraag wilt indienen, ben je verplicht om een transportindicatie van de netbeheerder mee te sturen. Hieruit moet blijken dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor je subsidie aanvraagt.

5. Verschil SDE++ en ISDE

In tegenstelling tot de SDE is de ISDE een investeringssubsidie. Dat betekent dat ondernemers een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor de aanschaf van kleinschalige installaties als warmtepompen, zonneboilers en per 1 januari 2021 ook voor zonnepanelen (voor zover zij vallen onder de kleinverbuikersregeling). Bij de SDE++ Het is dus een eenmalige uitkering.

6. SDE++ 2023 aanvragen?

De SDE++ subsidie werkt ook dit jaar weer met openstellingsrondes. In september zal daarmee worden gestart. Voor de eerste rondes kan je alleen projecten indienen met een subsidiebehoefte tot een bepaald bedrag/ ton CO2. Heb je een techniek met een lagere subsidie per ton CO2? Dan kan je deze eerder indienen waardoor je eerder aan bod komt.

Openstellingsronde SDE++ Fasegrenzen €/ton CO2
n.n.b.90
n.n.b.180
n.n.b.240
n.n.b.300
n.n.b.400